» 💠میز خدمت با پیگیری و دعوت شورای اسلامی شهر مزداوند در ششمین روز از هفته شوراها برگزار گردید