» جلسه اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداربا رئیس اداره ورزش جوانان شهرستان سرخس