» بازدید اعضای شورای اسلامی شهر مزداوند از مجموعه راهداری مزداوند