» جلسه شورای اسلامی شهر مزداوند با حضور فرمانده محترم حوزه بسیج