» جلسه شورای اسلامی شهر مزداوند با حضور مادران و خانواده محترم شهدا