» 🔴 عملیات سنگفرش کوچه سید هندی(امام رضا ۳) به پایان رسید