» کاشت ۱۲۰۰ اصله نهال در مزداوند همزمان با هفته درختکاری