» ۷ هزار مترمربع از معابر شهر مزداوند آسفالت می‌شود