» کارکنان شهرداری شهر مزداوند هم به پویش من ماسک میزنم پیوستند