» ۱۴ تیر روز شهرداری و دهیاری و جهش خدمت به شهروندان