» آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره ماشین آلات شهرداری مزداوند۲۲-۰۳-۹۹