» بازدید اعضای شورای هماهنگی ترافیک شهرستان سرخس از بلوار امام رضا علیه السلام شهر مزداوند