» گزارش ۹۰۰ روزه عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر مزداوند منتشر شد.