» ضد عفونی اماکن و جداره اصلی صنوف شهر مزداوند برای مقابله باویروس کرونا