» مشارکت هدفمند مردم در فرآیندهای شهری با شفافیت اداری و مالی/ برنامه راهبردی ۲۰ ساله، اساس فعالیت‌های شهرداری مزداوند است