» گزارش فعالیت‌های عمرانی و ستادی شهرداری و شورای اسلامی شهر مزداوند منتشر شد