» مصاحبه اختصاصی شهردار مزداوند با هفته نامه مستقل ضامن خراسان/ غار مزداوند، مقصدی بی نظیر برای گردشگری طبیعی و تاریخی