» گزارش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرداری و شورای اسلامی شهر مزداوند منتشر شد