» 🔴 عملیات زیرسازی ،جدول گذاری  و آسفالت معابرشهرمزداوند به پایان رسید