» به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر مزداوند  از قهرمانان مزداوندی مچ اندازی استان تجلیل بعمل آمد