» اعطای لوح تقدیر و پاسداشت عملکردبه شهرداری و شورای اسلامی شهر مزداوند