» انجام عملیات روکش آسفالت خیابان امام خمینی ( ره) شهر مزداوند