» دیدار و رایزنی شهردار مزداوند با فرماندهی انتظامی شهرستان سرخس