» گزارش درآمد- هزینه ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری مزداوند