» 🎥🎥 حضور استاندار خراسان رضوی در شهر مزداوند، نگین ییلاقی جاده کهن ابریشم