» 🔰 گام نهایی تأیید طرح هادی جدید  مزداوند برداشته شد.