» ساماندهی جداره اصلی شهر در محور ترانزیتی سرخس-مشهد اولویت زیباسازی مزداوند است