» 🚨🚨  فرارسیدن ۷مهرماه روز بزرگداشت مقام آتش نشان گرامی باد.