» بازدید مدیر برنامه و بودجه آستان قدس رضوی از پروژه دهکده گردشگری تفریحی غار مزداوند