» مرحله اول مطالعات طرح هادی جدید شهر مزداوند مصوب گردید